Paperback ´ Dripačka Rapsodija eBook µ


Dripačka Rapsodija Prvi put mi se dogadja da se na glas smejem dok citam knjigu Slengova i duhovitih provala ima na tone Jako jako jako zanimljiva zivotna prica o coveku koji je mnogo gresio i koji to ne krije Knjiga je pravo osvezenje za nas ubrajam tu i sebe koji stalno jurimo za nekim ciljevima i iskreno mi je promenila malo pogled na svet Nije poenta stici od tacke A do tacke B poenta je u putovanju Jajajajajajajajaj Moj ukus 😁👍 jedna od omiljenih U osno­vi ovog avan­tu­ri­stič­kog ro­ma­na ko­li­ko god to či­ta­o­cu po­sle či­ta­nja iz­gle­da­lo ne­ve­ro­vat­no na­la­zi se isti­ni­ta ži­vot­na pri­ča Avan­tu­ri­stič­ki duh glav­nog ju­na­ka po­kre­nut je u stva­ri bor­bom s lič­nim de­mo­ni­ma i po­tra­gom za su­šti­nom ži­vo­taVr­lo ve­što s neo­bič­nom do­zom uver­lji­vo­sti autor nas vo­di kroz od­ra­sta­nje na su­ro­vim be­o­grad­skim uli­ca­ma po­tom kroz mrač­ni ži­vot u Lon­do­nu oda­kle u po­tra­zi za so­bom od­la­zi do naj­eg­zo­tič­ni­jih pre­de­la Ju­žne Ame­ri­keNa­ro­či­to je ube­dlji­va i do­ži­vlje­na Ni­ko­li­će­va upor­nost da se otrg­ne od za­la dro­ge i za­gr­lja­ja kri­mi­na­la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *