نگاهی از درون به جنبش چپ ایران

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگو با خانبابا تهرانیجلد دوم این کتاب دو نسخه داره نسخه چاپ آلمان در دو جلد چاپ شده و نسخه چاپ ایران در یک جلد همون طور که انتظار میرفت نسخه چاپ ایران سانسور خیلی زیاد داره و گاه بیش از یک صفحه به طور کامل حذف شده در کل گفتگوهای جالبی با آقای خانبابا تهرانی انجام شده و بخصوص گفتگو ها راجع به حزب توده ایران و همچنین چگونگی تشکیل شورای ملی مقاومت در پاریس بعد از خرداد 60 و نقش سازمان مجاهدین بسیار روشنگر بود خانبابا تهرانی سال های بسیار، از 1320 به بعد، در طیف های مختلف جنبش چپ ایران فعالیت داشته و از بسیاری چم و خم های آن با خبر است این دو جلد که حاصل مصاحبه ی حمید شوکت با خانبابا تهرانی ست، از سری مصاحبه های طرح عظیم تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد آمریکاست که به همت حبیب لاجوردی آغاز شد، و بسیاری از مصاحبه های این پروژه، بعدن بصورت کتاب در آمد دو جلد نگاهی از درون به جنبش چپ، و البته چاپ اولش در خارج از کشور، بهر دلیلی خواندنی ست نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگو با خانبابا تهرانی جلد دومحمید شوکتانتشارات بازتاب آلمان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *